Zahlavi stranky
Aplikace pro adresnou publikaci prospěchu, docházky a komunikaci mezi školou a rodiči.      
Valid XHTML 1.0 Strict

INFORMACE O PROJEKTU WebNotes

Co je Webnotes ?

Internetová aplikace určená k publikaci známek žáků, záznamů o nepřítomnosti, sdělení učitelů či ředitele školy. Tyto informace jsou samozřejmě přístupné pouze subjektům s odpovídajícími přístupovými právy - např. rodiče žáka.

Dále umožňuje oboustrannou komunikaci škola-rodiče / rodiče - škola. Rodiče zde mohou psát stručná sdělení učitelům svých dětí, třídnímu i řediteli školy. K této komunikaci nepoužívá e-mail, tudíž tímto kanálem nehrozí spam, viry a jiné obtěžující a nebezpečné projevy internetu.

Obsahuje i funkce pro sledování návštěvnosti žákovských stránek, takže učitel či ředitel má přehled o přístupu jednotlivých rodičů k publikovaným informacím.

Velmi užitečná je funkce pro tisk známek žáka a výpis jeho nepřítomností a pozdních příchodů. Tento výstup je určen pro předání rodičům na třídních schůzkách.

Nové jsou i možnosti vytvoření funkcí pro potřebu ředitelů škol. Jsou to funkce typu "kolik žáků ve třídě, ve škole, průměr žáků na třídu, počet známek z předmětu XXX ve vybraných třídách, kolik známek udělil učitel YYY, od začátku šk. roku nebo za vybrané období" a další podle potřeby.

V současnosti paralelně funguje Webnotes ve známkové verzi - běžné známkování žáků a ve verzi bodovacího systému se svými specifickými pravidly. Podrobný popis bodovacího systemu na požádání dodá garant systemu ing. S.Laštůvka - ředitel gymnázia v Rájci-Jestřebí, kontakt tel. 603588369.

Jak pracuje ?

Při tvorbě projektu byl kladen důraz na maximální jednoduchost a rychlost obsluhy na straně školy. Většina zadávání se pouze vybírá z různých nabídek. Skutečný zápis probíhá pouze u konkrétní známky, počtu hodin nepřítomnosti nebo sdělení rodičům.

Grafická stránka je omezena pouze na standardní prvky a neobsahuje žádné autorské kreace, prodlužující přenosovou dobu. Autorizovaná data zadaná na straně školy jsou přístupná v internetové síti na celém světě každému, kdo zná přihlašovací údaje rodičů konkrétního žáka.

Na "rodičovské straně" stačí uživateli zadat pouze adresu projektu www.webnotes.cz a do okna pro registrované uživatele zapsat své přihlašovací údaje. Touto akcí je jednoznačně determinován dotazovaný objekt a data jsou vypsána na monitor uživatele.

Po skončení školního roku je zadávání dat do projektu pozastaveno a provozovatel projektu provede pro každou platící zůčastněnou školu výběr jejích dat, která poskytne škole k archivaci. Data za uplynulý rok jsou smazána(samozřejmě seznamy žáků, učitelů, vyuč. předmětů... zůstávají pro další použití) a databázový prostor je opět škole zpřístupněn pro přípravu na nový školní rok.

Podrobná uživatelská příručka je uživatelům přístupná na stránkách projektu a k dispozici je též uživatelský servis po telefonu.

Jaké má technické nároky ?

Na "školní" straně projektu se předpokládá nejlépe pevné připojení k síti internet a počítač s operačním systémem podporujícím internetový prohlížeč MSIE 6.0 a vyšší (prakticky MS Windows 95 a vyšší).

Strana "rodičovská" může být k internetu připojena třeba jen modemem přes vytáčenou telefonní linku (i když toto připojení pro současnou verzi Webnotesu bude velmi pomalé) a softwarové nároky jsou nižší než na straně školy a lze použít prohlížeče MSIE 6+,Maxthon,Firefox 1+,Opera či jiný podporující konvence W3C. Prohlížeče musí mít povolená "cookie".

Na žádné straně není požadován žádný internetový prostor nebo nějaký dodatečný software, tuto část zajišťuje provozovatel projektu na centrálním serveru. Jasně řečeno, pokud splňuje uživatel výše uvedené požadavky, žádný jiný software se na jeho počítače nemusí instalovat.

Jak se mu vyhnout ?

Školy, které nemají potřebné technické vybavení, případně nejsou připojeny k internetu, se skutečně do odstranění těchto nedostatků k projektu nemohou připojit. Dále, připojení k projeku nemá význam pro školy jednotřídní a školy v malých lokalitách, kde jsou lidé v běžném denním kontaktu s vyučujícími.

Zásadně nevhodné je připojení k projektu pro školy, jejichž vedení dobře ví, že počítače, internet a informovanost rodičů jsou pouze přechodnou módní vlnou, která do příštího září pomine.

Žádná zátěž pro učitele.

Učitel, který běžně zvládá práci s počítačem, nemá ani ve spolupráci s tímto projektem žádné nadbytečné vypětí.

Taxa časové náročnosti na učitele při běžném pracovním dnu školy je pouze v jednotkách minut, případně, není-li vyučující také třídním, nemusí za uvedený den zadávat data žádná. Více času je zapotřebí pouze při velkém počtu(desítky a více) idividuálně zkoušených žáků, individuálním zápisem množství poznámek žákům a zápisem různě dlouhých nepřítomností velkého počtu žáků. Pro některé úkony jsou navíc zavedeny skupinové operace, které značně zvyšují produktivitu těchto činností.

Komu je určen ?

V první řadě je určen pro aktuální informování rodičů žáků základních a středních škol i učilišť. Ti jsou skutečnými "spotřebiteli" těchto "specifických dat".

Tato data jim však musí někdo dodat. To jsou právě ony výše uvedené typy škol, které jsou do projektu zapojeny. Software projektu je dostatečně variabilní, aby všem těmto typům škol umožnil plné využití jeho možností. Samozřejmě je v projektu zohledněna i otázka žáků (studentů) starších osmnácti let.

Proč ?

Nabízí vaše škola kvalitní výuku, slušné vybavení a dostupnost žákům ze širokého okolí ? To nabízí více škol a možná i v užším okolí. Vy nabídněte víc, informace o svých žácích jejich rodičům kamkoliv (asi 70% zaměstnanců má v práci přístup k internetu a toto číslo bude jen stoupat), třeba i teta v Kalifornii se ráda podívá na prospěch svého synovce nebo maminka na služební cestě.

Tento servis rodičům jistě není důležitější než kvalitní výuka, ale společně tvoří výraznou výhodu při volbě váhajících rodičů kam umístit svého potomka. Škola, která je v projektu WebNotes dnes zapojena, tu výhodu, oproti ostatním školám má, škola, která se zapojí až zítra, už bude jenom dohánět ostatní. Pokrok i na tomto poli běží mílovými kroky a takovýto servis rodičům bude dříve či později poskytovat každá škola. Buďte mezi těmi prvními.

Budoucí rozvoj ?

Žádné technické řešení není hned dokonalé, tak i tento projekt musí procházet postupným zdokonalováním. To jak bude vypadat v budoucnosti je ve velké míře závislé na jeho uživatelích. Jejich návrhy, pokud nebudou v rozporu se zájmy ostatních uživatelů, budou promítnuty do dalších verzí.

Zkuste si to ZDARMA

Vyplňte objednávku přístupnou z domovské stránky projektu. Jedná se o plnohodnotné připojení a užívání sw produktu, pouze časově omezené na dobu dvou měsíců nebo podle dohody s provozovatelem projektu. Pokud se po této době rozhodnete pro další účast v projektu, stačí nás kontaktovat některým způsobem uvedeným v odstavci "JAK SE PŘIPOJIT ?"

Pokud po tomto období neobdržíme od školy objednávku na plné připojení, bude škole zastaven přístup k databázi a data budou do týdne vymazána.

Jak se připojit ?

Stačí zaslat objednávku na používání internetového software WebNotes. Od nás obdržíte fakturu na zaplacení 6ti měsíců užívání sw WebNotes. Pokud jste již připojeni v režimu DEMO nic se ve vaší práci nezmění.

Pokud jste nevyužili demo připojení vaše škola bude po obdržení objednávky zapsána do databáze projektu a dostanete přihlašovací údaje pro úroveň lokálního správce. Ten má přístup ke všem funkcím přístupným z úrovně školy. Objednávku adresujte na

DATIN
Černého 428
PRAHA 8
182 00

poštou nebo na e-mail: datin@tiscali.cz.

Uvedené kontakty a mobilní číslo 603 477 286 vám poslouží i v případě dotazů na podrobnosti projektu.

Na objednávce nezapomeňte uvést název školy, adresu, IČO, event. DIČ, telefon a jméno pracovníka určeného jako správce projektu pro vaši školu.

Moderní škola používá WEBNOTES - připojte se ještě dnes !